Skip to main content

ACR Czech s.r.o., Žatecká 1899/25, 43401 Most

Podmínky užívání stránek
GDPR a zásady používání Cookies

Obchodní podmínky / Informace o zpracování osobních údajů ( GDPR )

Informace o zpracování osobních údajů
My, společnost ACR CZECH s.r.o., IČO: 25049241, se sídlem Žatecká 1899/25, Most, PSČ 43430, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15103 v postavení správce osobních údajů (dále také jako „správce“), tímto informujeme o způsobech zpracování osobních údajů v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a platných právních předpisů (dále jen „GDPR“) za účelem splnění své zákonné informační a poučovací povinnosti vůči osobám, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále jen „subjekt údajů“).


Účel a právní základ zpracování osobních údajů


Osobní údaje zpracováváme buď na základě:
(i) jednávání směřujícího k uzavření smlouvy, nebo pokud je to nezbytné pro samotné plnění smlouvy mezi námi;
(ii) souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud nám byl takový souhlas udělen;
(iii) oprávněných zájmů správce či třetí strany; nebo
(iv) povinností stanovených právními předpisy.
U souhlasu se zpracování osobních údajů je účel zpracování vždy výslovně vyjádřen v textu samotného souhlasu. Pokud je zpracování osobních údajů nutné pro uzavření smlouvy a plnění smluvního vztahu se správcem, budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a informace vztahující se k předmětu smlouvy (např. identifikace služby, platební údaje apod.).


V případech, kdy správce mimo údajů zpracovávaných za účelem uzavření a plnění smlouvy či na základě zákonné povinnosti zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu, zpracovává je zejména takto:


• v případě našich zákazníků zpracováváme jejich osobní údaje pro účely naší další spolupráce, rozvoj našich služeb a pro případné provádění analýzy trhu;
• v případě, že se na nás obrátíte s dotazem, připomínkou, zpětnou vazbou, komentářem apod., zpracováváme údaje nutné k odpovědi či k vypořádání se s těmito Vašimi reakcemi;
• v případě uchazečů o zaměstnání zpracováváme osobní údaje nutné k řádnému výběrovému řízení a je-li uchazeč vybrán, k uzavření pracovní smlouvy;
• v případě pohybu v on-line světě zpracováváme údaje, mezi něž se mohou řadit i osobní údaje, za účelem poskytování, vylepšení a podpory našich on-line služeb, a to konkrétně analýza dat, identifikace trendů využití, výpočty a statistiky o uživatelském chování; pro bližší informace ohledně Cookies a Web beacons odkazujeme zde;
• v případě zaslaných marketingových sdělení zpracováváme Vaše osobní údaje na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to pouze pokud jste nám k tomu udělili Váš souhlas (například formou poskytnutí Vašeho emailu v rámci přihlášení pro odběr newsletterů) nebo jste si u nás zakoupili určitě zboží, popř. službu. Váš souhlas s používáním Vašich osobních údajů pro marketingové účely může být kdykoli odvolán a toto poučení od nás obdržíte v každém emailu;
• v případě našeho důvodného podezření a při zachování zásady minimalizace osobních údajů za situace, kdy naše práva a majetek byla nebo mohou být porušena či ohrožena, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat či předávat dále s cílem chránit taková práva a/nebo takový majetek. Obdobně toto platí také pro práva a majetek našich dodavatelů, zákazníků nebo třetích stran. Kromě toho berte prosím na vědomí, že v určitých případech máme povinnost předat Vaše osobní údaje za předpokladu, že takové předání je vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány.
Pokud správce zpracuje osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly původně zpracovávány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a příslušné další informace, které mu ukládají právní předpisy.


Obsah zpracovávaných údajů


Správce zpracovává pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k plnění z toho právního titulu, na základě kterého Vaše osobní údaje získal. Jedná se zejména o tyto údaje:
• Jméno a příjmení
• Adresa (fakturační, doručovací, kontaktní)
• IČO/DIČ
• Telefonní číslo
• E-mailová adresa
• Historie nákupů, údaje o Vašich stížnostech, reklamacích, připomínkách, námětech;
• Historie naší vzájemné komunikace
• Číslo účtu


Informace o příjemcích osobních údajů


Příjemcem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura či jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty. Příjemcem je vždy subjekt údajů a správce. Společnost dále poskytuje osobní údaje následujícím kategoriím příjemců:


• přepravci zboží
• externí právní, účetní či obdobní poradci
• třetí strany, kterým jsme povinni předat Vaše osobní údaje na základě právních předpisů
• třetí strany, které nám zajištují podporu apod. v oblasti IT
• třetí strany, které nám asistují při poskytování zboží či služeb
Správce nemá v úmyslu předat zpracovávané osobní údaje do třetí země, tj. do země mimo Evropskou Unii, nebo mezinárodní organizaci.


Doba uložení osobních údajů


U souhlasu se zpracování osobních údajů je doba zpracovávání osobních údajů v závislosti na účelu a rozsahu zpracování výslovně vyjádřena v textu samotného souhlasu. V případě odvolání souhlasu přestane správce uchovávat Vaše osobní údaje, pokud nebude mít k dalšímu zpracovávání jiný právní titul. V případě, kdy je zpracování nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění smluvního vztahu, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu nezbytnou pro toto plnění.
Za účelem vyřízení objednávky a s ohledem na obecnou subjektivní promlčecí lhůtu budou Vaše osobní údaje (zejména v rozsahu základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a platbě a údaje z komunikace mezi zákazníkem a námi) uchovávány nejdéle 3 roky od vystavení daňového dokladu. Dále pak pro účely vyřízení reklamace nejdéle 2 roky od ukončení reklamačního řízení. Faktury vystavené správcem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i související smlouvy.
V případě jednání mezi správcem a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, bude správce zpracovávat poskytnuté osobní údaje nejdéle po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.
Výše uvedené lhůty se neuplatní v případech, kdy jsme oprávnění zpracovávat osobní údaje za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Vyplývají-li z relevantních právních předpisů odlišné doby uchovávání osobních údajů, uplatní se doby uvedené v takových předpisech.


Práva subjektu údajů


Máte právo požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategorii, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace o případných příjemcích nebo kategorii příjemců osobních údajů. Dále máte právo žádat opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, jsou-li nepřesné, resp. jestliže pominul účel jejich zpracování, případně máte právo požadovat po správci omezení zpracování Vašich osobních údajů.
Pokud je zpracování založeno na souhlasu, máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Jsou-li osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo být informován/a o vhodných bezpečnostních zárukách, které se vztahují na předání.
Máte právo získat od správce osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste správci poskytl/a na základě svého souhlasu nebo za účelem uzavření smlouvy. Správce Vám poskytne tyto údaje na základě žádosti bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Pokud se domníváte, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn/a vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat omezení zpracování, opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů.


V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, námitek, stížností apod. nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. poštou na adrese ACR Czech s.r.o., Žatecká 1899/25, 434 01Most, Česká republika nebo telefonicky na čísle +476704212. Osobou zodpovědnou za ochranu osobních údajů je paní Irena Bílková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Domníváte-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, dejte nám vědět a pokusíme se Vaši stížnost se vší vážností vyřešit. Tímto však v žádném případě není dotčeno Vaše právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Cookies a webové stránky - automaticky sbíraná data

Z důvodů bezpečnosti dat a rovněž za účelem optimalizace uživatelského prostředí shromažďujeme v souvislosti s používáním našich on-line služeb určité údaje, jež nemusejí typicky samy o sobě být osobním údajem. Jako příklad lze uvést údaje o použitém internetovém prohlížeči, operačním systému, názvu domény na webové stránce, kterou jste navštívili před návštěvou naší webové stránky, počet návštěv a průměrný čas strávený na našich webových stránkách, stejně jako stránky, které jste navštívili. Tato automaticky sbíraná data nejsou spojena s daty z jiných zdrojů.

Cookies a Web beacons

Naše online služby používají tzv. soubory Cookies a tzv. Web beacons. Soubory Cookies nemůžou žádným způsobem poškodit Váš počítač. Jsou to malé soubory s konfiguračními nastaveními, které nám pomáhají učinit naše online služby uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory Cookies slouží navíc k implementaci některých uživatelských funkcí.
Naše on-line služby obvykle používají "Cookies relace", které jsou automaticky odstraněny po uzavření webového prohlížeče. Příležitostně také používají "trvalé soubory Cookies", které zůstávají ve Vašem zařízení do té doby, než vyprší jejich platnost nebo dokud nedojde k jejich ručnímu odstranění. Tyto soubory nám umožňují rozpoznat Váš webový prohlížeč při Vaší další návštěvě. Podrobnosti o "Cookies třetích stran", tj. soubory Cookies poskytovatelů třetích stran, jako je Google Inc., naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů.
V nastavení Vašeho webového prohlížeče nebo v nastavení ochrany osobních údajů ve Vašich mobilních zařízeních můžete rovněž nastavit, aby Vám vaše zařízení podávala oznámení při ukládání souboru Cookies, a Vy jste se tak mohli rozhodnout, zda soubory Cokies povolíte či nikoli. Máte rovněž možnost zakázat ukládání souborů Cookies, a to pouze pro některé případy nebo rovněž jako výchozí nastavení Vašeho zařízení. Dále máte možnost nastavit automatické mazání souborů Cookies při každém zavření Vašeho webového prohlížeče. Měli byste však mít na paměti, že některé funkce našich on-line služeb nemusejí být v případě deaktivace souborů Cookies plně dostupné.
Kromě uvedeného používáme tzv. Web beacons, které nám umožňují analyzovat účinnost našich webových stránek a Newsletterů. Například naše Newslettery a HTML e-maily mohou obsahovat web beacons umožňující zjistit, zda došlo k rozkliknuti internetových odkazů umístěných v jejich obsahu. Takto získané informace nám pak pomáhají vylepšit naše e-mailové služby a přizpůsobit náš obsah uživatelským potřebám. Vymazáním e-mailu dojde rovněž k výmazu těchto web beacons. Je samozřejmé, že naše pravidelné textové e-maily žádné web beacons neobsahují.

Webová analýza

Pro účely nepřetržité optimalizace a maximální přívětivosti uživatelského rozhraní využívají některé z našich služeb rovněž online webové analytické služby a sociální pluginy uvedené níže. Údaje použité pro tyto účely jsou výlučně neosobní povahy.


Google Analytics: Google Analytics společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, používá tzv. soubory Cookies, tj. textové soubory uložené v počítači pro analýzu Vašeho využívání našich online služeb. Zprávy o chování uživatelů, které shromažďují soubory Cookies, jsou zpravidla zasílány na server Google v USA a jsou tam uloženy. V případě, kdy aktivujete anonymizaci IP v online službách, uchová společnost Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a bude tam uložena. Jménem provozovatele online služeb společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání těchto online služeb, k sestavování zpráv o těchto činnostech a k poskytnutí dalších služeb pro provozovatele webových stránek týkajících se využívání online služeb a činnosti na internetu. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými údaji, které jsou společností Google uchovávány. Ukládání souborů Cookies můžete zabránit výběrem příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči. V tomto případě však nebudete moci plně využívat všechny funkce našich online služeb. Kromě uvedeného můžete zabránit shromažďování dat vygenerovaných soubory Cookies a jejich používání společností Google stažením a instalací pluginu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs). Podrobné informace o podmínkách používání a pravidlech ochrany osobních údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na adrese https://www.google.com/policies/.


• Facebook Plugins ("Tlačítko sdílení"): Můžete rozpoznat Plugins z Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA pomocí loga Facebooku nebo tlačítka "sdílet". Pro přehled pluginů na Facebooku klikněte zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Když používáte naše online služby, plugin vytvoří přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. Facebook je tedy informován o tom, že používáte naše online služby ve spojení s Vaší IP adresou. Když klepnete na tlačítko sdílení Facebooku v situaci, kdy jste přihlášeni na svém účtu Facebook, můžete propojit obsah našich služeb online s Vaším Facebookovým profilem. Aplikace Facebook pak může propojit použití našich online služeb s Vaším uživatelským účtem. Chtěli bychom poukázat na to, že my, jako poskytovatel on-line služeb, nezískáváme žádné informace o obsahu přenášených dat a jejich využití prostřednictvím společnosti Facebook. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Pokud nechcete, aby společnost Facebook propojila využívání našich služeb online s Vašim uživatelským účtem, odhlaste se od svého uživatelského účtu Facebook.


• Xing: Pokaždé, když přistupujete k některé z našich online služeb, které využívají funkce sítě Xing AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo, je vytvořeno připojení k serverům Xing. Pokud je nám známo, nedochází k ukládání žádných osobních údajů, zejména se neukládají žádné IP adresy a nijak se neposuzuje ani aktivita uživatele. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Xing na adrese https://privacy.xing.com/en/privacy-policy


• YouTube: YouTube provozuje společnost Google, tj. Společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Používáte-li jednu z našich online služeb vybavených pluginem YouTube, je vytvořeno připojení k serverům YouTube a informace o online službách, které používáte, jsou sděleny serveru YouTube. Když jste přihlášeni k účtu YouTube, povolíte službě YouTube přiřazení aktivity procházení přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z Vašeho YouTube účtu. Další informace o používání uživatelských dat YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.


• Twitter: Služba Twitter je poskytována společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Když používáte službu Twitter a funkci "re-tweet", dojde k propojení používaných online služeb s Vaším účtem Twitter a tyto služby jsou dále sdělovány ostatním uživatelům. Současně jsou data přenášena Twitteru. Chtěli bychom poukázat na to, že my, jako poskytovatel on-line služeb, nemáme informace o obsahu přenášených dat a jejich využití prostřednictvím Twitteru. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí Twitteru na adrese http://twitter.com/privacy. Nastavení ochrany soukromí účtu Twitter můžete změnit na adrese: http://twitter.com/account/settings.


• LinkedIn: Poskytovatel sítě Linkedln je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když přistupujete k některé z našich online služeb obsahujících funkce LinkedIn, je vytvořeno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že používáte naše online služby spojené s Vaší IP adresou. Když kliknete na tlačítko "doporučit" v LinkedIn při přihlášení na LinkedIn, může dojít ke spojení Vašeho užívání našich online služeb s Vámi a Vaším uživatelským účtem. Chtěli bychom poukázat na to, že my, jako poskytovatel našich on-line služeb, nemáme informace o obsahu přenášených dat a jejich využití prostřednictvím LinkedIn. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


• Hotjar: Pro lepší uživatelský zážitek využívají některé z našich online služeb software Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa). Služba Hotjar nám umožňuje měřit a vyhodnocovat aktivity uživatele (pohyby myší, kliknutí, výšku posouvání). Za tímto účelem Hotjar umístí soubory Cookies do zařízení uživatele a může ukládat různá uživatelská data, jako např. informace o prohlížeči, operačním systému, času stráveném na webu atd. Podrobné informace o zpracování dat společnosti Hotjar naleznete na adrese https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment